✔නත්තලට උත්සවයට හදන කෑම වර්ග Special Christmas and seasonal recipes by Apé Amma

Thanks! Share it with your friends!

Close

Like “Apé Amma” fan page.
https://www.facebook.com/ApeAmmaFans/

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Comments

Apé Amma says:

✔ නත්තල් කේක් එකේ රසට සුවඳට ලාබෙට රටඉඳි කේක් (English Subtitle) Special Date cake by Apé Amma
https://www.youtube.com/watch?v=Phz1LmU9f4E
බිරියානි වර්ග බලන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. https://www.youtube.com/watch?v=AZiXdjzg4AY&list=PLvtttVIPwSWWkENM95ioeqZnFZ1rn0KCs

Sakunthala Kumari says:

Thanks 🙏 Ape amme

Sanjeewani Perera says:

Man haduwa sweesrool hariyatama awa. Thank you miss

신수란기 says:

Thank you appeaamma

Dasunthi Thamarasi says:

Oyage kaama walata api kamati

Samanthi ww says:

Thank you ape amma 😍

melee na says:

Thank you ape ammaa

Apé Amma says:

නත්තල් කේක්/වෙඩින් කේක් අයිසින් සමග https://www.youtube.com/watch?v=0nbcBRrV15M&list=PLvtttVIPwSWVAOBt5DGqpQajY3DHyYq5u
ස්ට්ම් කරලා හදන නත්තල් පුඩිම https://www.youtube.com/watch?v=xLtRt2Q9oBc&list=PLvtttVIPwSWVAOBt5DGqpQajY3DHyYq5u

Apé Amma says:

ටොෆී වර්ග බලන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න https://www.youtube.com/watch?v=CG5gsz7bFtY&list=PLvtttVIPwSWVjPwkYIL8CnJdlWggQmNdE
කිරි ටොෆී මුල සිට අගට හරියට උගනිමු https://www.youtube.com/watch?v=IMMD_bz5S4Q&list=PLvtttVIPwSWVjPwkYIL8CnJdlWggQmNdE

Apé Amma says:

පහසු කිසස් (ස්විස් ක්‍රමයට) Kisses easy method by Apé Amma https://www.youtube.com/watch?v=WpkkFbcLJOY
✔ ලේසියෙන්ම ගෙදරදී කිසස් හදන හැටි https://www.youtube.com/watch?v=3Lxh-yzafyA
පැව්ලෝවා විශේෂ අතුරුපස (කීසස් කේක්) https://www.youtube.com/watch?v=BmGxE8ihySk

Padma Jenet says:

Very useful recipes ape amma, thank you so much!

Apé Amma says:

ගෙදරදී ලේසියෙන් තැඹිලි වයින් හදන හැටි https://www.youtube.com/watch?v=riqq7LnjDZg
මිදි වයින් නත්තලට කලින් හදමු https://www.youtube.com/watch?v=V0uHSCJdBvM
වෙනස්ම රසක් ඇති වයින් චිකන් https://www.youtube.com/watch?v=T-LuGPWhY08

Apé Amma says:

කෙටි කෑම වර්ග බලන්න මෙතන ක්ලික් කරන්නhttps://www.youtube.com/watch?v=6JcSK12ylhI&list=PLvtttVIPwSWUeCLR-XgqSZH6Ll9GoQdj3&index=8

Sumedi Perera says:

Thank you very much 💖💖💖

Apé Amma says:

අවන් නැතුව බේකින් වැඩ බලන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. https://www.youtube.com/watch?v=tmDF48LpG-s&list=PLvtttVIPwSWXCC9OidA3433wnv1ZxQrgN✔ නත්තල් කේක්/වෙඩින් කේක් අයිසින් සමග https://www.youtube.com/watch?v=0nbcBRrV15M
වෙඩින් කේක්/නත්තල් කේක් එක පහසුවෙන් හදාගන්න හැටි https://www.youtube.com/watch?v=HgYETjxADbk

brother sir says:

ape amma😯😯😯😯

Pasindu lakshan says:

THANK YOU APE AMMA

Write a comment

*


New Video Recipes on Facebook
Email
Print